Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha goda kunskaper om problemställningar och lösningar vid överföring av data i lokala och globala nät.

Innehåll

- Nätverksarkitektur
- Transmissionsteknik
- Paketväxling
- Nätverkskomponenter
- Protokoll, TCP/UDP/IP
- Lokala nät & internets

Arbetsformer

Som kursdeltagare kommer du att vara aktiv. Föreläsningar finns förhandsinspealde, och vi träffas varje vecka för presenataitoner, handledning och laborationer.

Bedömning

Vitsordsskalan är U/G/VG. Bedömningen baseras på Hemtentamen, Laborationer samt aktivitet under kursen.

Kursen omfattar 6sp

Mer info se kursbeskrivning